MUSC SYNERGY

โครงการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ

รศ.ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์

(Assoc.Prof Dr. Tepmanas Bupha-Intr, Ph.D.)

บริการวิเคราะห์และทดสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตว์ทดลองเพื่อส่งออก รวมถึงระบบตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานสากลตามแผนการควบคุมคุณภาพของผู้ว่าจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทย และระดับสากลรวมทั้งให้การรับรองคุณภาพการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองตามมาตราฐานการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้สัตว์ทดลองกับลูกค้า และนักวิจัยที่นำสัตว์ทดลองของบริษัทไปใช้

1. วิเคราะห์และทดสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตว์ทดลองเพื่อการส่งออก
2. ตรวจสอบระบบการเลี้ยงดูสัตว์ทดลอง และสภาพแวดล้อมของศูนย์สัตว์ทดลอง
3. ให้การรับรองคุณภาพการเลี้ยงดูสัตว์ทดลอง ตามมาตราฐานการผลิต
4. ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของสัตว์ทดลองกับลูกค้า และนักวิจัยที่นำสัตว์ทดลองของบริษัทไปใช้

รายการราคา (บาท)หน่วย
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อส่งออก26,000ระบบ/เดือน
ตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองประจำสัปดาห์2,000 – 4,000ครั้ง
วิเคราะห์ภาวะติดเชื้อพยาธิภายนอก และพยาธิในลำไส้1,000ตัวอย่าง
จัดทำเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ทดลอง2,000ครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง2,000ครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ต่อปัญหาการผลิตสัตว์ทดลอง5,000ครั้ง
จัดทำรายงานสัตว์ป่วยหรือผิดปกติภายในหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง3,800ครั้ง

*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการฯ