MUSC SYNERGY

Chemistry School Camp

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเคมีสำหรับเยาวชน

รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

Assoc.Prof Dr. Tienthong Thongpanchang, Ph.D.

โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางเคมีสำหรับเยาวชน

ภาควิชาเคมีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ให้กับผู้ที่สนใจเพื่อให้ได้รับข้อมูลและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ผ่านการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางด้านเคมี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การวิจัย การประกอบวิชาชีพ ในหน่วยงานได้อีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเป็น อาจารย์/นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางเคมีและวิชาชีพ.