MUSC SYNERGY

Plant Science and Innovation Research and Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาและวิจัยด้านวิทยาการพืชและนวัตกรรม

รศ.ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

(Assoc.Prof Dr. Puangpaka Umpunjun, Ph.D.)

บริการให้คำปรึกษาและวิจัยด้านวิทยาการพืชและนวัตกรรม

 

ศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัยด้านพืชสู่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อตอบโจทย์อนาคต Green Solutions for Future Living มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริการความรู้ด้านพืชที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ผลักดันภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืช และนำความรู้ด้านพืชมาใช้ในกระบวนการอื่นๆเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพืช รวมถึงการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับพืช การจัดตั้งศูนย์นี้จะเป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ทางภาคการศึกษาก็จะได้รับรู้ถึงโจทย์ที่ภาคเอกชนต้องการเร่งด่วน ภาคเอกชนก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการนำไปพัฒนาธุรกิจและการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัยด้านพืช Green Solutions for Future Living จะมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนจากผู้รับบริการและเป็นคู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผลผลิตจากพืชได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยการรับรองข้อมูลจากศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัย เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 ที่มีการเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงความหลากหลายทางชีวภาพพืชให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

 

บริการของเรา:

1. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่เอกชนและหน่วยงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เช่น

  • a. การจัดจ้างให้คำปรึกษาเรื่อง Precision plant production แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ทุเรียน และ ลำไย.
  • b. การจัดจ้างวาดภาพทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • c. การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลด้านลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พันธุกรรมของพืช
  • d. การจัดหาตัวอย่าง การระบุและยืนยันชนิดและพันธุ์พืช และการจัดทำตัวอย่างอ้างอิง
  • e. การออกใบรับรองชนิดพรรณพืชเพื่อใช้ในงานวิจัยและเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน

2. บริการรับจ้างวิจัยโดยทีมอาจารย์ นักศึกษา และเครือข่าย ตามหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน

3. การสื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูลจากงานวิจัยด้านพืชสู่สังคม ในรูปของโซเชียลมีเดีย การจัดสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

ลำดับที่รายการราคา(บาท)หน่วย
1บริการให้คำปรึกษาด้านพืช วิทยาการพืช และนวัตกรรมพืชในด้านต่างๆ1,000 – 3,000ชั่วโมง
2การค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช      จากฐานข้อมูล วารสาร การทบทวนวรรณกรรม

(<10) 5,000 – 10,000

(11-30) 10,000 – 30,000

(>30) 30,000 – 100,000

ชิ้น
3การจัดหาตัวอย่างพืชชนิดต่างๆ1,000 – 10,000ตัวอย่าง
4การจัดทำตัวอย่างอ้างอิง500 – 2,000ตัวอย่าง
5การระบุและยืนยันชนิดและพันธุ์พืชโดยลักษณะภายนอก1,000 – 10,000ตัวอย่าง
6การออกใบรับรองชนิดพรรณพืชเพื่อใช้ในงานวิจัยและเชิงพาณิชย์1,000 – 5,000ตัวอย่าง
7การออกแบบระบบการเก็บข้อมูลด้านลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา2,000 – 20,000ชิ้นงาน
8การออกแบบการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และสรีรวิทยาของพืชในระบบทั่วไปและ Precision plant production2,000 – 20,000ชิ้นงาน
9การออกแบบการศึกษาด้านพันธุกรรม ยีน  และชีวโมเลกุลของพืชต่างๆ1,000 – 20,000ชิ้นงาน
10การวาดภาพและถ่ายภาพพฤกษศาสตร์และสิ่งมีชีวิต1,000 – 20,000ชิ้นงาน
11การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพวาดและภาพถ่ายพฤกษศาสตร์และสิ่งมีชีวิต2,000 – 20,000ชิ้นงาน

*ประกาศราคาเดือนสิงหาคม 2563
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***โครงการขนาดใหญ่และบริการรับจ้างวิจัยพิจารณาราคาตามความเหมาะสมตามแต่กรณี