MUSC SYNERGY

บริการจำหน่ายจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

Biology Services

ผศ.ดร. พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย

(Assist.Prof Dr. Phurt Harnvoravongchai, Ph.D.)

บริการจำหน่ายจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ


จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถพบได้ทั่วไปบนโลกใบนี้ เนื่องจากพื้นที่บนโลกมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงภูมิศาสาตร์และสภาพแวดล้อม ทำให้จุลินทรีย์ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่นำไปสู่ความสามารถของจุลินทรีย์ที่แตกต่างและจำเพาะเจาะจง กลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นที่มาของการคัดเลือกและคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถทางด้านชีวภาพในหลากหลายด้าน เพื่อก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในภาคส่วนของการเกษตรและอุตสาหกรรม

บริการของเรา

  • จำหน่ายจุลินทรีย์ในกลุ่มควบคุมทางชีวภาพ
  • จำหน่ายจุลินทรีย์ในกลุ่มย่อยสลายทางชีวภาพ
  • จำหน่ายจุลินทรีย์ในกลุ่มสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

 

*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการฯ