MUSC SYNERGY

Service & Solutions

Cadaver preparation program for external institutions

โครงการเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่สำหรับสถาบันภายนอก โดยมีจุดประสงค์ทางด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ

IMB LAB

IMB Lab Industrial Microbiology & Biotechnology (IMB)…

Material Analysis and Testing Services (MATeS)

การใช้วัสดุที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับการใช้งานและความต้องการ

Biology Services

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถพบได้ทั่วไปบนโลกใบนี้

Pathology Services

ให้บริการทักษะทางพยาธิวิทยา เพื่อการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

Polymer Services

ในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างมาก แต่ในขณะเดียวกัน

Physiology Services

บริการวิเคราะห์และทดสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตว์ทดลองเพื่อส่งออก

Plant Science and Innovation Research and Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาและวิจัยด้านวิทยาการพืชและนวัตกรรม

RTEC Rubber Services and Solutions

พันธกิจของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC)

Materials Science and Innovation Services

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นหัวข้อใหญ่ทางด้านหนึ่งที่ได้รับสนใจในการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นหาวิธี

Pharmacology Services

ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

Analysis in biotechnology services

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

EM3D group

We provide electrical and electromagnetic surveys to…

IMB Lab

Industrial Microbiology & Biotechnology (IMB) Laboratory