MUSC SYNERGY

การสร้างเสริมความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
Advancement of anatomical knowledge in secondary school student

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการสร้างเสริมความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นโครงการที่จัดขึ้นตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSC PA) ภายใต้ โครงการความรู้กายวิภาคศาสตร์สู่สังคมและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ (Anatomy for All and Learning Experience Enhancement) ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความรู้เพื่อมนุษยชาติ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในและนอกเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์นั้น เป็นองค์ความรู้มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดความรู้ของทุกแขนงของวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมในแง่การป้องกันและรักษาสุขภาพของตัวเอง การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสร่างกายอาจารย์จริงเป็นการเปิดโลกทัศน์และประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่แท้จริง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงจัดให้มีการสาธิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านร่างกายมนุษย์สู่สังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักถึงการเลือกทางเดินวิชาชีพของตนเองในอนาคต และยังจะสามารถขยายผลไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไปเพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 1. เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือประชาชนผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้กับร่างอาจารย์ใหญ่
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลถึงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนในการเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล

3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ให้ได้มีการพัฒนาทักษะการสอนกายวิภาคศาสตร์

 1. BASIC LEVEL ANATOMY (กิจกรรม 3 ชั่วโมง)

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกฐานกิจกรรมของกายวิภาคศาสตร์จำนวน 4 ฐานตามระบบได้ดังต่อไปนี้

 • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจ
 • ระบบทางเดินหายใจและปอด
 • ระบบทางเดินอาหาร
 • ระบบประสาท
 • อาจารย์ใหญ่ 3D (ใช้เป็นฐานสำรองสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าฐานอาจารย์ใหญ่ได้)

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้พื้นฐานในระบบต่างๆ และลงฐานกิจกรรมเรียนรู้กับร่างอาจารย์ใหญ่ตามระบบของกายวิภาคศาสตร์ตามฐานที่เลือก พร้อมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลและรับใบรับรองการเข้าร่วมโครงการ

 1. ADVANCE LEVEL ANATOMY (กิจกรรม 6 ชั่วโมง)

เรียนรู้ในระดับ Basic Level ในภาคเช้าและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์แบบเจาะลึกในระบบที่ต้องการศึกษาในภาคบ่ายโดยสามารถเลือกเพิ่มเติมจากฐานที่เข้าร่วมตอนเช้า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำการฝึกปฏิบัติการณ์ด้วยตนเองมีการทำ Pre-test, Post-test เสมือนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเกมตอบคำถามชิงรางวัลและรับใบประกาศนียบัตร-คะแนนสอบในการเข้าร่วมโครงการ

 

 1. BASIC LEVEL ANATOMY                              1,000 บาท/คน
 2. ADVANCE LEVEL ANATOMY                    2,500 บาท/คน

 

*ขั้นต่ำจำนวน 25 คน, หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 25 คนทางภาควิชาจะคิดค่าบริการขั้นต่ำที่25 คน

**โครงการให้ส่วนลด 30% แก่โรงเรียนที่อยู่ใน School network ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล