MUSC Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Good health and well-being

3: Good health and well-being

เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

Activity
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ : เครื่องมือตรวจวิเคราะห์กลิ่นตัว

การทำงานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-Nose) จะสามารถตรวจวัดระดับความเหม็นของกลิ่นตัว มีระบบการเตือนผู้ใช้งานเมื่อกลิ่นตัวมีความเหม็นมาก บ่งชี้อาการเบื้องต้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นตัว เช่น โรคตัวเหม็น (Fish malador syndrome) และตรวจวัดระดับของการออกกำลังกายได้จากการวัดกลิ่นที่มาจากเหงื่อ


Topic SDG Goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
Identify pathways that promote the toxicity of anti-malarial medicine for the development of novel therapeutics against malaria
Web link : https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th/SDG/SDG-PA-ANJ.html
ค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย (Discovery of biomarkers for diagnosis and therapeutic monitoring of complications in patients with thalassemia diseases)
Web link : https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th/SDG/SDG-PA-PC.html
The role of XPO1 on colorectal cancer progression
Web link : https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th/SDG/SDG-PA-PS.html
Effect of aqueous leaf extract of Thunbergia laurifolia on alcohol-induced liver injury
Web link : https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th/SDG/SDG-PA-PS1.html
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจจับสารอินทรีย์ระเหยที่บ่งชี้มะเร็งตับและมะเร็งลำไส้
Web link : https://mahidol.ac.th/th/2019/one-in-a-hundred/
Synthesis of Colloidal Hollow Particles and Their Applications
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/001-tangboriboonrat
การสังเคราะห์สารอนุพันธ์เตตราโซโล[1,5-a]ควิโนลีน (Tetrazolo[1,5-a]quinolines)
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/002-tetrazolo/
อนุพันธ์ของกรดอีลาจิก (Ellagic acid derivative) ชนิดใหม่ จากใบและกิ่งของกระบก Irvingia malayana
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/003-ellagic-acid-derivative
Site-Specific Synthesis of β-Fluorinated γ-Butyrolactams via Decarboxylative Fluorination of β-Carboxyl-γ-Butyrolactams
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/004-site-specific-synthesis
Direct installation of sulfur moiety into bioactive N-heterocyclic compounds
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/005-direct-installation
Synthesis of peri-Diarylated Naphthalimides via Double Decarboxylative
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/006-synthesis-of-peri-diarylated
Effects of ligand denticity and donors on catalytic oxidation activity of Pd nanoparticles
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/011-effects-of-ligand-denticity
Self-assembled Cu(II) cluster from aerobic oxidation of Cu(I)Br with tris (triazolyl)methanol
Web link : http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/highlight-activities/highlight-activities/012-self-assembled-cu-ii-cluster
Intervention of malaria infection in humans and transmission to mosquitoes
Web link : https://pathobiology.sc.mahidol.ac.th/SDG/SDG-PA-NK.html
Log-Linear Model of Cardiovascular Diseases Patients’ Data in Jigme Dorji Wangchuk National Referral Hospital, Bhutan
Modelling Motorcycle-Related Head Injury Trends for Thailand Following the 100% Motorcycle Helmet Use Campaign Using
Web link : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/thaistat/article/view/163183
Genetic Discrimination of the poisonous Urobotrya siamensis from the green-leaf vegetable ‘Pak-wan’
Estrogen but not testosterone preserves myofilament function from doxorubicin-induced cardiotoxicity by reducing oxidative modifications
Web link : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499711/
Pharmacological stimulation of G–protein coupled receptor 40 alleviates cytokine-induced epithelial barrier disruption in airway epithelial Calu-3 cells
Web link : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31129422/
Phyllanthus taxodiifolius Beille suppresses microtubule dynamics and restricts glioblastoma aggressiveness
Web link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332218375383
การค้นหายีนของเชื้อแบคทีเรีย สูโดโมนาส แอรูจิโนซา ที่แสดงออกซึ่งกลไกการตอบสนองต่อสารฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล
Web link : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31251744/
Adaptive effect of sericin on hepatic mitochondrial conformation through its regulation of apoptosis, autophagy and energy maintenance: a proteomics approach
Web link : https://www.nature.com/articles/s41598-018-33372-4.pdf
Airborne fungal spore distribution in Bangkok, Thailand: correlation with meteorological variables and sensitization in allergic rhinitis patients.
Web link : https://link.springer.com/article/10.1007/s10453-018-9527-5
One-pot, large-scale green synthesis of silver nanoparticles-chitosan with enhanced antibacterial activity and low cytotoxicity.
Web link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861718308300
Estrogen and voluntary exercise attenuate cardiometabolic syndrome and hepatic steatosis in ovariectomized rats fed a high-fat high-fructose diet.
Web link : https://journals.physiology.org/doi/pdf/10.1152/ajpendo.00466.2018
In vitro assessment of antibacterial potential and mechanical properties of Ag-TiO2/WPU on medical cotton optimized with response surface methodology
Web link : https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15440478.2017.1408520
Methylene blue-carbon nitride system as a reusable air-sensor
Web link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S025405841930327X
Environmental and behavioral risk factors for severe leptospirosis in Thailand.
Web link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6631942/pdf/tropicalmed-04-00079.pdf
Solidification of floating organic droplet microextraction for determination of seven insecticides in fruit juice, vegetables and agricultural runoff using gas chromatography with flame ionization and mass spectrometry detection.
Web link : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jssc.201801193
Design and synthesis of modified and resistant starch-based oil-in-water emulsions.
Web link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X18314784
Polycyclic aromatic compounds in urban air and associated inhalation cancer risks: A case study targeting distinct source sectors
Web link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119306803


Faculty of Science, Mahidol University : Updated 25 สิงหาคม 2563
272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400, THAILAND Tel: +66 2201 5000 Fax: +66 2354 7165
Webmaster: Arisara Rakdamrongtham Tel: +66 2201 5892 Email: scwww@mahidol.ac.th