Plant Science and Innovation Research and Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาและวิจัยด้านวิทยาการพืชและนวัตกรรม.

บริการให้คำปรึกษาและวิจัยด้านวิทยาการพืชและนวัตกรรม

      ศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัยด้านพืชสู่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อตอบโจทย์อนาคต Green Solutions for Future Living มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริการความรู้ด้านพืชที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ผลักดันภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพืช และนำความรู้ด้านพืชมาใช้ในกระบวนการอื่นๆเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพืช รวมถึงการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและบริษัทสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับพืช การจัดตั้งศูนย์นี้จะเป็นการเติมเต็มช่องว่างระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ทางภาคการศึกษาก็จะได้รับรู้ถึงโจทย์ที่ภาคเอกชนต้องการเร่งด่วน ภาคเอกชนก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการนำไปพัฒนาธุรกิจและการเกษตร ศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัยด้านพืช Green Solutions for Future Living จะมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนจากผู้รับบริการและเป็นคู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผลผลิตจากพืชได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยการรับรองข้อมูลจากศูนย์ถ่ายทอดงานวิจัย เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และส่งเสริมนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย Thailand 4.0 ที่มีการเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงความหลากหลายทางชีวภาพพืชให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

บริการของเรา

1. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่เอกชนและหน่วยงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เช่น
    a. การจัดจ้างให้คำปรึกษาเรื่อง Precision plant production แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ทุเรียน และ ลำไย
    b. การจัดจ้างวาดภาพทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    c. การจัดทำระบบการเก็บข้อมูลด้านลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พันธุกรรมของพืช
    d. การจัดหาตัวอย่าง การระบุและยืนยันชนิดและพันธุ์พืช และการจัดทำตัวอย่างอ้างอิง
    e. การออกใบรับรองชนิดพรรณพืชเพื่อใช้ในงานวิจัยและเชิงพาณิชย์แก่หน่วยงานภายนอก และภาคเอกชน

2. บริการรับจ้างวิจัยโดยทีมอาจารย์ นักศึกษา และเครือข่าย ตามหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน
3.
การสื่อสาร ถ่ายทอด ข้อมูลจากงานวิจัยด้านพืชสู่สังคม ในรูปของโซเชียลมีเดีย การจัดสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ

Contact Person

รศ.ดร. พวงผกา อัมพันธ์จันทร์
(Assoc.Prof Dr. Puangpaka Umpunjun, Ph.D.)
Phone : +66 2 201 5237
Email : puangpaka.ump@mahidol.ac.th

ลำดับที่ รายการ ราคา (บาท) หน่วย
1 บริการให้คำปรึกษาด้านพืช วิทยาการพืช และนวัตกรรมพืชในด้านต่างๆ 1,000 – 3,000 ชั่วโมง
2 การค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช      จากฐานข้อมูล วารสาร การทบทวนวรรณกรรม (<10) 5,000 – 10,000

(11-30) 10,000 – 30,000

(>30) 30,000 – 100,000

ชิ้น
3 การจัดหาตัวอย่างพืชชนิดต่างๆ 1,000 – 10,000 ตัวอย่าง
4 การจัดทำตัวอย่างอ้างอิง 500 – 2,000 ตัวอย่าง
5 การระบุและยืนยันชนิดและพันธุ์พืชโดยลักษณะภายนอก 1,000 – 10,000 ตัวอย่าง
6 การออกใบรับรองชนิดพรรณพืชเพื่อใช้ในงานวิจัยและเชิงพาณิชย์ 1,000 – 5,000 ตัวอย่าง
7 การออกแบบระบบการเก็บข้อมูลด้านลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา 2,000 – 20,000 ชิ้นงาน
8 การออกแบบการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และสรีรวิทยาของพืชในระบบทั่วไปและ Precision plant production 2,000 – 20,000 ชิ้นงาน
9 การออกแบบการศึกษาด้านพันธุกรรม ยีน           และชีวโมเลกุลของพืชต่างๆ 1,000 – 20,000 ชิ้นงาน
10 การวาดภาพและถ่ายภาพพฤกษศาสตร์และสิ่งมีชีวิต 1,000 – 20,000 ชิ้นงาน
11 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภาพวาดและภาพถ่ายพฤกษศาสตร์และสิ่งมีชีวิต 2,000 – 20,000 ชิ้นงาน

 

*ประกาศราคาเดือนสิงหาคม 2563
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
***โครงการขนาดใหญ่และบริการรับจ้างวิจัยพิจารณาราคาตามความเหมาะสมตามแต่กรณี

Send message via your Messenger App