โครงการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ

Physiology Services

บริการวิเคราะห์และทดสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตว์ทดลองเพื่อส่งออก รวมถึงระบบตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานสากลตามแผนการควบคุมคุณภาพของผู้ว่าจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทย และระดับสากลรวมทั้งให้การรับรองคุณภาพการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองตามมาตราฐานการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ การให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้สัตว์ทดลองกับลูกค้า และนักวิจัยที่นำสัตว์ทดลองของบริษัทไปใช้

1. วิเคราะห์และทดสอบระบบการประกันคุณภาพของสัตว์ทดลองเพื่อการส่งออก
2. ตรวจสอบระบบการเลี้ยงดูสัตว์ทดลอง และสภาพแวดล้อมของศูนย์สัตว์ทดลอง
3. ให้การรับรองคุณภาพการเลี้ยงดูสัตว์ทดลอง ตามมาตราฐานการผลิต
4. ให้ความรู้ คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของสัตว์ทดลองกับลูกค้า และนักวิจัยที่นำสัตว์ทดลองของบริษัทไปใช้

บริการของเรา

รายการ ราคา (บาท) หน่วย
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพสัตว์ทดลองเพื่อส่งออก 26,000 ระบบ/เดือน
ตรวจสุขภาพสัตว์ทดลองประจำสัปดาห์ 2,000 – 4,000 ครั้ง
วิเคราะห์ภาวะติดเชื้อพยาธิภายนอก และพยาธิในลำไส้ 1,000 ตัวอย่าง
จัดทำเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ทดลอง 2,000 ครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง 2,000 ครั้ง
วิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ต่อปัญหาการผลิตสัตว์ทดลอง 5,000 ครั้ง
จัดทำรายงานสัตว์ป่วยหรือผิดปกติภายในหน่วยผลิตสัตว์ทดลอง 3,800 ครั้ง

       *ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการฯ

Contact Info :
รศ.ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์

(Assoc.Prof Dr. Tepmanas Bupha-Intr, Ph.D.)
Phone : 02 201 5503
Email : tepmanas.bup@mahidol.ac.th

Send message via your Messenger App