โครงการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในโมเดลสัตว์ทดลอง

(Animal models for efficacy assessment of drugs or products in development)

โครงการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในโมเดลสัตว์ทดลอง

ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในโมเดลสัตว์ทดลองตามโจทย์วิจัยของผู้มาขอใช้บริการ การทดสอบประสิทธิภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์ฤทธิ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนานั้น จะเป็นการทดสอบทั้งในโมเดลหนูทดลอง และ กระต่ายทดลอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามโจทย์วิจัยที่ได้รับ โดยที่การทดสอบจะครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบฤทธิ์ของยาหรือผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลองเชิงพฤติกรรม (behavioral test) การวิเคราะห์ทางชีวเคมี (biochemical analysis) และการวิเคราะห์ทางจุลพยาธิวิทยา (histological analysis)

Contact :
รศ.ดร.ภญ. ฤดี เหมสถาปัตย์
(Assoc.Prof Dr. Ruedee Hemstapat, Ph.D.)
Phone : 02-201-5647
Email : ruedee.hem@mahidol.ac.th

ลำดับที่ รายการ ราคา หน่วย
1. ค่าสารเคมีและอื่นๆ 150,000 บาท เหมา
2. ค่าสัตว์ทดลอง 800 บาท ต่อตัว
3. ค่าเลี้ยงสัตว์ทดลอง เป็นเวลา 3 เดือน 20 บาท ต่อตัว/วัน
4. ค่าขนส่งสัตว์ทดลอง/ครั้ง 500 บาท ต่อครั้ง
5. ค่าบริการห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองแยกโครงการเดี่ยว/ห้อง/วัน 200 บาท ต่อห้อง/วัน
6. ค่าเตรียมชิ้นเนื้อ/ตัว (4-5 ชิ้นเนื้อ/หนู 1 ตัว) เช่น เข่า   เยื่อหุ้มข้อ ตับ ไต 2,000 บาท ต่อหนูทดลอง 1 ตัว
7. ค่าตัดและเตรียมสไลด์/ตัว 1,500 บาท ต่อหนูทดลอง 1 ตัว
8. ค่าย้อมสไลด์ตัวอย่าง/ตัว 1,500 บาท ต่อหนูทดลอง 1 ตัว
9. ค่าชุดวิเคราะห์ทางชีวเคมี 30,000 บาท ต่อชุดวิเคราะห์
10. ค่ายื่นเสนอโครงการ สำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าเขียนบทความทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายในการยื่นตีพิมพ์

6,500 บาท

350,000 บาท

ต่อโครงการ

ต่อโครงการ

11. ค่าเขียนโครงการ Animal Ethic Application 30,000 บาท ต่อโครงการ

 

*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการฯ

Send message via your Messenger App