โครงการผลิตและวิเคราะห์วัสดุด้านพลังงานและวัสดุระบายความร้อน

(Production and characterization of energy materials and cooling films)

โครงการผลิตและวิเคราะห์วัสดุด้านพลังงานและวัสดุระบายความร้อน

ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นหัวข้อใหญ่ทางด้านหนึ่งที่ได้รับสนใจในการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นหาวิธีที่สามารถเป็นประโยชน์และนำมาใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรานั้น มีความต้องการเพื่อที่จะผลิตและวิเคราะห์วัสดุทางด้านพลังงานและการระบายความร้อน ประกอบด้วยการผลิตวัสดุระบายความร้อน วัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุสำหรับแอลอีดี และเซนเซอร์ โดยวิเคราะห์ประสิทธิในด้านความสามารถ ความเหมาะสม และอายุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับบริษัท หรือหน่วยงานที่สนใจ รวมไปถึงการให้บริการเครื่องมือและเทคนิคทางวัสดุศาสตร์

 

ประเภทการให้บริการฯ

  • ผลิตวัสดุทางด้านพลังงาน และการระบายความร้อนแบบต่าง ๆ สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ
  • ประเมินประสิทธิภาพและคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมแก่การใช้งานสำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ
  • การให้บริการเครื่องมือและเทคนิคทางวัสดุศาสตร์สำหรับบริษัทหรือหน่วยงานที่สนใจ

Contact :
ผศ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์
(Assist.Prof Dr. Pongsakorn Kanjanaboos, Ph.D.)
Phone : 090-247-2221
Email : pongsakorn.kan@mahidol.ac.th

อัตราค่าบริการผลิตและวิเคราะห์

ลำดับ รายการ ราคา หน่วย
1 ค่าเตรียมวัสดุระบายความร้อน 500 บาท/ชิ้น
2 ค่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัสดุระบายความร้อน 500 บาท/ชิ้น
3 ค่าวิเคราะห์เสถียรภาพวัสดุระบายความร้อน 500 บาท/ชิ้น/เดือน
4 ค่าเตรียมวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 500 บาท/ชิ้น
5 ค่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 500 บาท/ชิ้น
6 ค่าวิเคราะห์เสถียรภาพวัสดุสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 500 บาท/ชิ้น/เดือน
7 ค่าเตรียมวัสดุสำหรับแอลอีดี 500 บาท/ชิ้น
8 ค่าวิเคราะห์ประสิทธิสำหรับแอลอีดี 500 บาท/ชิ้น
9 ค่าวิเคราะห์เสถียรภาพสำหรับแอลอีดี 500 บาท/ชิ้น/เดือน
10 ค่าเตรียมวัสดุสำหรับเซนเซอร์ 500 บาท/ชิ้น
11 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเซนเซอร์ 500 บาท/ชิ้น
12 ค่าวิเคราะห์เสถียรภาพวัสดุสำหรับเซนเซอร์ 500 บาท/ชิ้น/เดือน
13 ค่าเคลือบตัวอย่างด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง 150 บาท/ชิ้น
14 ค่าเคลือบตัวอย่างด้วยการสเปรย์ 200 บาท/ชิ้น
15 ค่าเคลือบตัวอย่างด้วยการพิมพ์ 300 บาท/ชิ้น
16 ค่าใช้บริการตู้คุมความชื้นและออกซิเจน 350 บาท/ชั่วโมง
17 ค่าบริการลงขั้วไฟฟ้า 7000 บาท/ชุดตัวอย่าง

*ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของโครงการฯ

Send message via your Messenger App