logoSC

Mahidol Science Sustainable Development Goals (SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางการศึกษาและวิจัยร่วมกับคณะผู้แทนจาก Technological and Higher Education Institute of Hong Kong

19 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ผู้ช่วยคณบดี เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีและอุดมศึกษาแห่งฮ่องกง หรือ THEi (Technological and Higher Education Institute of Hong Kong) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย Associate Professor. Dr. Au Ching Tung, Assistant Professor Dr. Choi Siu Mei และ Dr. Lui Wai Ching จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและสุขภาพ (Department of Food and Health Sciences) ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแสวงหาความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ (K101) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

การมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ คณะผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีและอุดมศึกษาแห่งฮ่องกง มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงาน/คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านแพทย์แผนจีน (Chinese medicine) วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) และด้านรุกขกรรม (Arboriculture) ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกและจัดการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ รวมถึงศึกษาการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อการปฏิบัติต่อต้นไม้

คณะผู้แทนจาก THEi ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือที่โดดเด่น สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยต่างๆ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมหารือกับคณาจารย์และนักวิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล นำเยี่ยมชมภาควิชาพฤษศาสตร์ และร่วมหารือด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และความก้าวหน้าด้านวิจัยล่าสุดของด้านพฤกษศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมหารือประเด็นที่สนใจร่วมกัน และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวี เนียมศิริ ผู้ช่วยคณบดี นำเยี่ยมชมโครงการ SPACE-F ที่เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งผู้ก่อตั้งโครงการและให้การสนับสนุนด้านพื้นที่ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางวิชาการอีกด้วย

ทั้ง 2 สถาบัน ได้เริ่มมีการหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านงานวิจัย ที่สามารถพัฒนาต่อยอดร่วมกันได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2566 ผ่านกิจกรรม Matchmaking Session จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ THEi ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐวี เนียมศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.มีโชค ชูดวง ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.ภควัต ทวีปวรเดช ภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยของ THEi ในหัวข้อการวิจัยต่าง ๆ อาทิ Dr. Allen Zhang ในงานวิจัยด้าน Urban forestry management, soil science and carbon reduction in Hong Kong and Bangkok Dr. Dawn Au ในงานวิจัยด้าน AI in Chinese medicine (CM) and other projects related to CM และ Dr. Carmen Mun ในงานวิจัยด้าน Food science and safety การมาเยือนของคณะผู้แทนจาก THEi ในครั้งนี้ ได้สร้างพื้นที่หารือเพื่อทำความรู้จักกันมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองสถาบันสามารถนำเสนอข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยของทั้งสองฝ่าย และมองหาจุดร่วมในการพัฒนาการศึกษาวิจัยร่วมกัน อาทิ จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาวิจัยระยะสั้น เป็นต้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการที่แน่นแฟ้นและปูทางสู่ความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในอนาคต

ภาพข่าว: https://science.mahidol.ac.th/news/jun66-19