#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ: ไม่เอาคอรัปชัน”

          เพื่อระลึกถึง #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในปีนี้และสนับสนุนการไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ธีมสากลขององค์การสหประชาชาติ “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ:   ไม่เอาคอรัปชัน” เราเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมด้านการทุจริตคอร์รัปชันมาร่วมกันเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกระดับของสังคม “ไม่เอาคอรัปชัน” #IACD2021 #NoToCorruption #ITA ผลิตโดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)          

กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขตการตรวจสอบและกำหนดการดังนี้

ขอบเขตการตรวจสอบ2564

กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นั้น และขอแจ้งรายละเอียดดังนี้ กำหนดการเข้าตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “SCPA:The best practice of MUSC work process 2020”

งานตรวจสอบภายในร่วมกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUSC Quality Sharing ในหัวข้อ”แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา (SCPA : The best practice of MUSC work process 2020)” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563               …