สำหรับโครงการบริการวิชาการภายใต้ข้อบังคับการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2561 ถอดบทเรียนจากการจัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานตรวจสอบภายในร่วมกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUSC Quality Sharing ในหัวข้อ”แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา (SCPA : The best practice of MUSC work process 2020)” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง Pr111 คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา (Pathology Information and Learning Center) รูปแบบออนไลน์ Webex Meeting ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ร่วมกับภาควิชาพยาธิชีววิทยา นำโดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยานางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์ นักวิทยาศาสตร์ และนางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันและหาแนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ