กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ร่วมกัน”

งานตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ร่วมกัน…