คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี

palangpon.kon@mahidol.ac.th

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ปพิชญา สุขสะอาด

paphitchaya.suk@mahidol.ac.th

เบอร์โทร 0-2201-5039

นักตรวจสอบภายใน

อภิชญา วราศรัย

apichaya.var@mahidol.ac.th

เบอร์โทร 0-2201-5038