รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดี (Dean)

                                 palangpon.kon@mahidol.ac.th        

                                                                    0 2201 5001

E-mail
ปพิชญา สุขสะอาด
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

                                             paphitchaya.suk@mahidol.ac.th

                                                                 02 201 5039

E-mail
อภิชญา วราศรัย
นักตรวจสอบภายใน

                                                   apichaya.var@mahidol.ac.th

                                                                   02 201 5038

E-mail