กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “SCPA:The best practice of MUSC work process 2020”

งานตรวจสอบภายในร่วมกับงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUSC Quality Sharing ในหัวข้อ”แนวทางการจัดการกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา (SCPA : The best practice of MUSC work process 2020)” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563                 เวลา 10.00-11.00 น. ห้อง Pr111 คลังข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ทางพยาธิวิทยา (Pathology Information and Learning Center)  รูปแบบออนไลน์ Webex Meeting ดำเนินรายการโดย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ร่วมกับภาควิชาพยาธิชีววิทยา นำโดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา นางสาวธิดารัตน์ คุ้มสังข์ นักวิทยาศาสตร์ และนางสาวแพรวรุ่ง ซังยัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป