งานวิจัย RTEC


 RTEC สนใจการวิจัยในด้านต่อไปนี้

Rubber recycle

1. วัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ

   การศึกษาการนำวัสดุต่างชนิดกันมาใช้ร่วมกัน (วัสดุคอมโพสิต) เป็นแนวทางที่จะขยายของเขตการใช้ประโยชน์ของวัสดุ RTEC สนใจพัฒนาการใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุที่สำคัญที่สุดของประเทศ จึงสนใจการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติบนฐานของวัสดุคอมโพสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุคอมโพสิตชีวภาพฐานยางธรรมชาติ
    งานวิจัยที่สนใจจะครอบคลุมทั้งวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติกับอนุภาควัสดุอื่น (particulate NR composites) วัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติกับเส้นใยสั้นวัสดุอื่น (fibrous NR composites) และวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติกับวัสดุอื่นเรียงเป็นชั้น (layer NR composites)

NR Product

2. นวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ

   น้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยใช้พลังงานในการแปรรูปต่ำ ไม่ต้องใช้เครื่องจักรผลิตราคาสูง แม้ว่าน้ำยางธรรมชาติจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการนำไปใช้ประโยชน์เช่นปัญหาด้านความเสถียรของน้ำยาง ปัญหาด้านโครงสร้างหลายเฟสที่ทำให้ยากต่อการควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือปัญหาด้านการที่ต้องทำให้แห้งเมื่อนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ RTEC สนใจที่จะศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของน้ำยาง เพื่อให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการนำน้ำยางไปใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากน้ำยางธรรมชาติก็มีข้อได้เปรียบหลายประการเทียบกับยางแห้ง ดังกล่าวแล้ว
    นวัตกรรมเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติที่ RTEC สนใจ เช่น การผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ น้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีความปลอดภัยในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือโฟมวิสโคอิลาสติกผลิตจากน้ำยางสำหรับการใช้งานด้านสุขภาพ

Rubber Hose

3. ยางล้อรถ

   อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย เนื่องจากยางล้อรถเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่จะมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ผลิตจำนวนหนึ่ง ผู้ผลิตที่เป็นบริษัทคนไทยยังมีความต้องการการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพของยางล้อที่ผลิต หรือการพัฒนายางล้อรถใหม่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของตลาด
    RTEC สามารถให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านยางล้อให้แก่ผู้ประกอบการผลิตยางล้อไทยได้ โดยเฉพาะทางด้านการทดสอบยางล้อเพื่อให้ทราบปัญหาด้านคุณภาพของยางล้อที่ผลิตและจำเป็นต้องปรับปรุง ประเภทของยางล้อรถที่ RTEC สนใจในการวิจัยพัฒนา ได้แก่ ยางล้อตัน ยางล้อไร้ลม ยางล้อประหยัดพลังงาน เกาะถนนได้ดี หรือมีเสียงดังต่ำ

Rubber Analysis

   4. นวัตกรรมเทคโนโลยีการนำเศษยางและผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้วกลับมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า

    เนื่องจากทรัพยากรของโลกมีจำกัด การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าไม่ให้เกิดการสูญเปล่าจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโลกปัจจุบันและอนาคต สำหรับยางก็เช่นเดียวกัน มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการนำเศษยางจากการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานและผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดโดยการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเศษยางและผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้วดังกล่าวกลับมาหมุนเวียนใช้อีกให้คุ้มค่า
   RTEC สนใจการนำเศษยางหรือผลิตภัณฑ์ยางใช้แล้วมาใช้ทดแทนยางบางส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศษยางดังกล่าว ในรูปของยางผง โดยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยางผงและเทคโนโลยีในการนำยางผงไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้

Rubber Analysis

   5. นวัตกรรมการวัดและวิเคราะห์ยาง สารเคมียางและผลิตภัณฑ์ยาง

   การวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตรวจหาสารอันตรายมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน สำหรับการนำผลิตภัณฑ์ยางไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย เช่นเดียวกับการวัดสมบัติพื้นฐานของยางคือสมบัติหยุ่นหนืด (viscoelastic properties) ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการนำยางไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผสมยางหรือการขึ้นรูปยางหรือในการนำยางไปใช้ประโยชน์ให้ได้สมบัติตามต้องการ
   RTEC สนใจการวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการวัดและวิเคราะห์ยาง สารเคมียางและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการวิเคราะห์หาสารตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อการนำไปใช้งาน โดยใช้เทคนิค Thermal analysis, Spectroscopy, Pyrolysis-Gas chromatography-Mass spectrometry (Py-GC-MS) และ Rheometry (oscillating shear rheometer, capillary rheometer และ dynamic mechanical analyzer)

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ


Rubber Floor
 1. โครงการวิจัยและพัฒนายางล้อไร้ลมสำหรับรถขุดตักและรถตรวจการทางการทหาร
 2. โครงการวิจัยและพัฒนายางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
 3. โครงการวิจัยและพัฒนายางล้อตันลดขนาดและนำเศษยางมาร่วมใช้ในการผลิต
 4. โครงการปรับปรุงสมบัติความคงที่ของยางธรรมชาติด้วยเอนไซม์
 5. โครงการหาปริมาณโปรตีนและไขมันในยางธรรมชาติด้วยวิธีที่รวดเร็วโดยใช้เทคนิคไพโรไลซิส-แก๊สโครมาโทรกราฟฟี่/แมสสเปคโตรเมททรี
 6. โครงการเครื่องผลิตยางแห้งจากน้ำยางพาราด้วยความร้อนระบบอัตโนมัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไร้สารเคมี
 7. โครงการการเตรียมวัสดุยางคอมโพสิตกับกากกาแฟโดยใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นสารเชื่อมประสาน
 8. โครงการวิจัยและพัฒนาโฟมยางธรรมชาติวิสโคอิลาสติกเพื่อสุขภาพและการฟื้นฟู

ผลงานวิจัย


 • ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
 • RTEC Research
 • สิทธิบัตร
 • ผลงานที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์
วิทยานิพนธ์ด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล