งานวิจัย RTEC


 RTEC สนใจการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยได้ งานวิจัยของ RTEC คลอบคลุมด้านเคมียาง ฟิสิกส์ยาง เทคโนโลยียาง และวิศวกรรมยาง

NR Product

1. เทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใช้ในทางการแพทย์จากน้ำยางธรรมชาติ
 • การเอ๊กซทรูดน้ำยางธรรมชาติ
 • นวัตกรรมโฟมจากน้ำยางธรรมชาติ
Rubber Rheology

2. สมบัติการไหลและสมบัติการแปรรูปของยาง

 • การวัดสมบัติของยางธรรมชาติเพื่อการแปรรูปที่ดีขึ้น
 • การผสมยาง
Rubber Hose

3. โครงสร้างและสมบัติของยาง

 • การเสริมแรงยาง
 • สมบัติเชิงพลวัตของผลิตภัณฑ์ยาง
Rubber Floor

4. ยางคอมพอสิต

 • ยาง-ไม้คอมพอสิต
 • ยาง-พลาสติกคอมพอสิต
Rubber Surfaces

5. ผิวและรอยต่อผิวของยาง

 • การดัดแปรผิวยางและสมบัติ
Tyre Testing

6. ยางล้อ

 • ยางล้อตัน / ยางล้อไร้ลม
 • วัสดุยางล้อ
 • การทดสอบยางล้อ
Natural Rubber Latex

ผลงานวิจัย RTEC

 • ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ
 • สิทธิบัตร
 • ผลงานที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์

วิทยานิพนธ์ด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล