RTEC Logo

  ความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


MOU

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) ได้ทำความตกลงความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่


ขอบเขตของความร่วมมือ

  • พัฒนาวัสดุรวมทั้งการออกแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่มีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งานจริง และมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม
  • พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ต้นแบบทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อใช้ทดสอบการใช้งานทางคลินิก
  • พัฒนาต้นแบบที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดที่จะวิจัยและพัฒนาร่วมกัน

  • Thermoplastic splints
  • Enveloped ultrasound gel
  • เก้าอี้พยุงการนั่งของเด็กที่ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้
  • วัสดุเก็บความร้อนสำหรับการรักษา
  • โฟมยางหยุ่นหนืด
  • Therapeutic garment

MOU