RTEC Logo

  ความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


MOU
MOU

   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) ได้ทำความตกลงความร่วมมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านทันตกรรมร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรมหรือการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ด้านทันตกรรมเพื่อการผลิตใช้ในประเทศและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ พิธีลงนามความร่วมมือมีขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา