RTEC Logo

  KOKOKU-MUSC Center for Rubber Innovation (KRIM)


MOU RTEC-Kokoku

KRIM เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท Kokoku Innovative Technology จำกัด ประเทศญี่ปุ่น กับ RTEC คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเน้นการวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติใช้ในทางการแพทย์


ขอบเขตความร่วมมือในการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในทางการแพทย์จากยางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำยาง

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่จะพัฒนา

 • ชิ้นส่วนยางใช้ในอุปกรณ์สำหรับการให้สายละลายทางหลอดเลือด เช่น ท่อ บอลลูน ข้อต่อ ฝาปิดและจุกยาง
 • ชิ้นส่วนยางใช้ในหลอดฉีดยา
 • ชิ้นส่วนยางใช้ในอุปกรณ์สำหรับเจาะเลือด เช่น ปลอกสวมเข็ม ฝาปิดและจุกยาง
 • แผ่นยางกันน้ำลายใช้ในทางทันตกรรม
 • สายสวนปัสสาวะ

Medical Rubber Products

เทคโนโลยีที่จะพัฒนา

 • การพัฒนายางคอมพาวด์
 • การพัฒนากระบวนการผลิต
 • การประเมินสมบัติของผลิตภัณฑ์

โครงการวิจัย

 • การพัฒนาด้านวัสดุ
 • - ยางธรรมชาติบริสุทธิ์
  - น้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน
  - วัสดุไฮบริดจากยางธรรมชาติ เช่น NR/CNT

 • การพัฒนากระบวนการผลิต
 • - กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ
  - การปรับผิวผลิตภัณฑ์

 • การประเมินผลิตภัณฑ์
 • - ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
  - การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
  - ความเสถียรในการเก็บรักษา