ผังบุคลากร

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


ศ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
เลขานุการ


ผศ. ดร.จามร สมณะ


นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง


ผศ. ดร.ณัฏฐิณี
จันทรรัตโนทัย


ศ. ดร.ณัฐวุธ สิบหมู่


ผศ. ดร.พรพรรณ
มาตังคสมบัติ


รศ. ดร.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช

 

พญ.ประไพพรรณ
พุทธาภิบาล


ศ.ประสิทธิ์
ผลิตผลการพิมพ์
 


ดร.สมชาย ญาณโรจนะ


ศ.อรุณี
ธิติธัญญานนท์


น.ส.เตือนใจ ไขสาร
นักสุขศึกษา

 

 

แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-09.00 น. และ/หรือ 12.00-13.00 น. ผู้ป่วยรับยาเวลา 15.00 น.

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 4 เม.ย. 2561 Creative Commons License