ผังบุคลากร

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 


ศ. ดร.อรุณี ธิติธัญญานนท์


รศ. ดร.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย


ผศ. ดร.จามร สมณะ


ศ. ดร.พรพรรณ มาตังคสมบัติผศ. ดร. พญ.พิมทิพย์ สังวรินทะ


นพ.สมพงษ์ นาคพินิจ


ผศ. นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง


ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ


ดร.สมชาย ญาณโรจนะ


ดร.ธิติปฏิมา สกุลเทอดเกียรติ


ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ

 

นายแพทย์ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์


น.ส.เตือนใจ ไขสาร
นักสุขศึกษา

 

 

 

 

แพทย์ออกตรวจ

เวลา 08.00-09.00 น. วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
เวลา 12.00-13.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

ผู้ป่วยรับยาเวลา 15.00 น.

 

ตารางออกตรวจของแพทย์ (เริ่ม 1 ต.ค. 2562)

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 2565 Creative Commons License