ยุทธศาสตร์และภารกิจ

ส่วนที่ 1  นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายด้านบริการวิชาการ

      1. พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์พื้นฐานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
      2. พัฒนาสิ่งเอื้ออำนวยต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานการบริการทางการแพทย์

ยุทธศาสตร์หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา


      พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และสภาพแวดล้อม

ภารกิจของหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

 1. การตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
 2. การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน
 3. การขอออกใบรับรองแพทย์
 4. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
 5. หัตถการพื้นฐาน เช่น ทำแผลและฉีดวัคซีน
 6. การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 7. การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
 8. การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติงาน


ความสอดคล้องกับ
Strategic Objective

โครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ

 1. จัดทำการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการ
  ทางการแพทย์ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
      2.  สำรวจความต้องการครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์เพื่อ
           พัฒนาการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 2565 Creative Commons License