โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

 

            

 

แพทย์ประจำหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

 1. ศาสตราจารย์อาวุโส ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์
 2. รศ. ดร.อรุณี ธิติธัญญานนท์
 3. รศ. ดร.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย
 4. ผศ. ดร.จามร สมณะ
 5. รศ. ดร.พรพรรณ มาตังคสมบัติ
 6. ผศ. ดร. พญ.พิมทิพย์ สังวรินทะ
 7. นพ.สมพงษ์ นาคพินิจ
 8. ผศ. นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
 9. ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ
 10. ดร. นพ.สมชาย ญาณโรจนะ
 11. ดร.ธิติปฏิมา สกุลเทอดเกียรติ
 12. ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
 13. นายแพทย์ปัณณวัฒน์ ตรีรัตนวงศ์

 

หัวหน้าแพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

แพทย์ประจำหน่วยฯ

 

นักสุขศึกษา

 1. นางสาวเตือนใจ ไขสาร

 

อัตรากำลังของหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา


สถานภาพ

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

พนักงานมหาวิทยาลัย/ข้าราชการ
(คณะวิทยาศาสตร์)

หัวหน้าแพทย์ประจำหน่วยฯ
แพทย์ประจำหน่วยฯ

1
12

พนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)

นักสุขศึกษา

  1 

 

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

- ปริญญาตรี 

จำนวน    10    คน

จำนวน     4     คน


หน้าที่ของบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

     หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  มีหน้าที่ต่อไปนี้

 1. บริหารจัดการ ระบบงานอำนวยการ ภายในหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 
 2. ตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์ตามภารกิจของหน่วย
 3. จัดทำแผนงานของหน่วยฯ
 4. จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยฯ
 5. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการแพทย์ประจำหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

     แพทย์ประจำหน่วยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  มีหน้าที่ต่อไปนี้

 1. ตรวจรักษาและให้บริการทางการแพทย์ตามภารกิจของหน่วยฯ

     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพยาบาล

 1. บริหารจัดการและดูแลเวชระเบียนผู้ป่วย
 2. ดูแลคลังเวชภัณฑ์และวัสดุที่จำเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์
 3. ประสานงานด้านธุรการของหน่วย
 4. จัดทำสถิติการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการ
 5. ให้การปฐมพยาบาลผู้ป่วยและ/หรือประสานงานส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 2565
Creative Commons License