ขั้นตอนการขอรับบริการทางการแพทย์

หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ใช้บริการ
- นักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์
- ผู้ปฏิบัติงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
- บุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์


การให้บริการ

- การตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป (OPD)
- การจ่ายยาสามัญประจำบ้าน
- การขอออกใบรับรองแพทย์
- การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป
- หัตถการพื้นฐาน เช่น ทำแผล และฉีดวัคซีน
- การปฐมพยาบาลพื้นฐาน
- การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
- การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 2565
Creative Commons License