#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ: ไม่เอาคอรัปชัน”

TrustThroughTransparency วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

          เพื่อระลึกถึง #วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในปีนี้และสนับสนุนการไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ธีมสากลขององค์การสหประชาชาติ “สิทธิของคุณ บทบาทของคุณ:   ไม่เอาคอรัปชัน” เราเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมด้านการทุจริตคอร์รัปชันมาร่วมกันเสริมสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในทุกระดับของสังคม
“ไม่เอาคอรัปชัน” #IACD2021 #NoToCorruption #ITA

ผลิตโดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร่วมกับ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)