กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และปรับปรุงแผนฯ ครั้งที่ 1 โดยมีขอบเขตการตรวจสอบและกำหนดการดังนี้