กำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอบเขตการตรวจสอบ2564
ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นั้น และขอแจ้งรายละเอียดดังนี้