ขอบเขตและกำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่งานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนระยะยาว 2563-2564
และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกำหนดการและขอบเขตดังเอกสารแนบ