Water

Water conservation program

  ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบ

ใช้น้ำบำบัดจากโรงพยาบาลรามาธิบดี มาใช้ลดน้ำต้นไม้และติดสติกเกอร์ร่วมกันประหยัดน้ำ ตามห้องน้ำอาคารทุกอาคาร

การอนุรักษ์น้ำ เช่น เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกแบบประหยัดน้ำ การนำน้ำฝนมาใช้
การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกแบบประหยัดน้ำ  คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่โดยใช้ฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำล้างมือแบบกด ดังรูปข้างล่างนี้

โถปัสสาวะ     โถสุขภัณฑ์

Piped water

ปีพ.ศ.

น้ำประปา (ลบ.ม.)

น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)

2554

99,294

0

2555

111,386

0

2556

169,381

0

2557

139,617

0