Committee : คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน

อนุกรรมการความปลอดภัยทางเคมี

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

โครงสร้างการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม