Education

Sustainability courses/total courses

  MUGE ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2555 - - 21 14 9
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 - - 221 33 9

 

 

ต่ำกว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปีการศึกษา 2557

-

37

22

-

รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557

-

421

221

204

- การศึกษาของส่วนงานที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปีการศึกษา 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 59 รายวิชา

Sustainability research funding/total research funding

  จำนวน (บาท)
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 6,676,345 7,230,390 37,065,880 22,924,580 22,150,120
จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมจำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน) 216,632,683 168,804,343 169,200,197.57 191,371,769.79 162,733,468.67

Sustainability publications

  จำนวน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 29 32 37 29 12

 

  จำนวน
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน 26 28 51 37 33

Sustainability organizations (student)

   ไม่มี

Sustainability website

   www.sc.mahidol.ac.th/green