Policy

คณะวิทยาศาสตร์เป็นอาคารควบคุมภาครัฐ โดยกระทรวงพลังงาน กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พ.พ.) ได้แจ้งพิจารณา แต่งตั้งบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมฯแล้วได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบอาคาร (ผชอ.) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ปัญหาและอุปสรรค หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรายงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2547 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้ฟรีรวมค่าติดตั้งจำนวน 293 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,156,204.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)
ปี พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการในการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าหลอดผอมเบอร์ 5 (T5) ขนาด 28 วัตต์ เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) รุ่นเก่า 36 วัตต์ โดยกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดให้ฟรี พร้อมค่าติดตั้ง 9,800 หลอดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,430,000.-  บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)

        ผู้รับผิดชอบอาคารและคณะกรรมการจัดการพลังงานได้รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ รายงานต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ รายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมฯทุกเดือน เพื่อสื่อให้บุคลากรทุกระดับรับทราบผลการใช้พลังงานของคณะฯ เพื่อจะได้พยายามหาหนทางร่วมใจกันประหยัดพลังงานต่อไปจากการรายงานนี้ โดยภาพรวมคณะวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถลดการใช้พลังงานให้ถึงค่าเป้าหมายร้อยละ10 ของปี 2554 ได้ เนื่องจากปัจจัยเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานไฟฟ้าได้แก่
1. กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ห้องเรียน ห้องแลปปฏิบัติการมีความถี่ในการใช้มากขึ้น
2. มีการขยายและปรับปรุงห้องแลปปฎิบัติการ เพื่อการทดลอง การวิจัย
3. การจัดกิจกรรมเสนอผลงานโครงงานต่างๆ ของภาควิชา/หน่วยงานเพิ่มขึ้น
4. ห้องแลปทดลองและทำวิจัยเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงในบางภาควิชา/หน่วยงาน
5. เครื่องปรับอากาศบางส่วนที่อาคารเก่า มีอายุการใช้งานมานานกว่า 15 ปี