About Our Tree


 

 

สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับต้นไม้และการก่อสร้างร้านสะดวกซื้อในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์( )

 

30 มกราคม 2557 งานบริหารและธุรการ ออกหนังสือถึง ภาควิชาชีววิทยา,ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เรื่องขอ เชิญร่วมพิจารณาการย้ายต้นไม้ข้างร้านสะดวกซื้อ 108 Shop ไปปลูกที่อื่น เลขที่หนังสือ ที่ ศธ. 0517.091/บธ 0174 ลงวันที่ 30 มกราคม 2557 เนื่องจาก ร้านสะดวกซื้อ 108 Shop ได้หมดสัญญาเช่าพื้นที่ ในคณะวิทยาศาสตร์ ที่ริม ทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการให้ มีบริการด้านร้านสะดวกซื้อและเคาเตอร์เซอร์วิส ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยที่ประชุม คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ได้หารือกันให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมประสานงานติดต่อไปยัง บริษัท ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เพื่อมายื่นขอเสนอเช่าพื้นที่เปิดร้านสะดวกซื้อและเคาเตอร์เซอวิส ในนาม เซเว่น อิเลฟเว่น โดยผ่านกรรมการสวัสดิการร้านค้าและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก่อนเริ่มสัญญาเช่าพื้นที่ บริษัท ซี พี ออลล์ ได้เข้ามา วางผังร้านสะดวกซื้อ ในแนวเดิม ของร้าน 108 Shop แต่ขาดพื้นที่สะสมอาหาร ทาให้แผนผังขยายออกด้านข้าง ซึ่งมีต้น อินทนิน เส้นรอบวง 14 นิ้วขวางกลางอาคาร (ตอนแรกเข้าใจผิดว่าเป็นต้นตะแบก) 3 กุมพาพันธ์ 2557 ที่ประชุมงานบริหารและธุรการ ภาควิชาพฤกษศาสตร์, ภาคชีววิทยาเห็นควรให้มีการย้าย การย้ายต้นอินทนินดัวกล่าวไปปลูกที่อื่นได้ 4 สิงหาคม 2557 งานบริหารและธุรการออกหนังสือขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการต้นไม้ เลขที่ หนังสือที่ ศธ.0517.091/บธ 1301ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยเชิญหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา หัวหน้าภาควิชาพฤษ ศาสตร์ และอาจารย์ประจาภาควิชาและ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้มาประชุม ในวันที่ 6สิงหาคม 2557ณ ห้อง ประชุม K103ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดการต้นไม้ทั่วไปในคณะวิทยาศาสตร์ และการประชุมในครั้งนี้งานบริหาร และธุรการ ได้เสนอความเห็นในการย้าย ต้นอินทนิน เส้นรอบวง 18นิ้วที่ขวาง ผังอาคารที่จะก่อสร้าง ร้านสะดวกซื้อ อีกครั้งหนึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ให้ย้ายไปยังริมสวนป่าหน้าหอพระได้ ดังบันทึกรายงานการประชุม

 

3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมงานบริหารและธุรการ ภาควิชาพฤกษศาสตร์, ภาคชีววิทยาเห็นควรให้มีการย้าย การย้ายต้นอินทนินดังกล่าวไปปลูกที่อื่นได้ 

 

4 สิงหาคม 2557 งานบริหารและธุรการออกหนังสือขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการต้นไม้ เลขที่ หนังสือที่ ศธ.0517.091/บธ 1301ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 โดยเชิญหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา หัวหน้าภาควิชาพฤษศาสตร์ และอาจารย์ประจาภาควิชาและ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ได้มาประชุม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557ณ ห้อง ประชุม K103 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดการต้นไม้ทั่วไปในคณะวิทยาศาสตร์ และการประชุมในครั้งนี้งานบริหาร และธุรการ ได้เสนอความเห็นในการย้าย ต้นอินทนิน เส้นรอบวง 18 นิ้วที่ขวาง ผังอาคารที่จะก่อสร้าง ร้านสะดวกซื้อ อีกครั้งหนึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ให้ย้ายไปยังริมสวนป่าหน้าหอพระได้ ดังบันทึกรายงานการประชุม 

 

13 สิงหาคม 2557 บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้านสะดวกซื้อ ได้ทาการย้ายต้นอินทนินอย่างไม่ถูกวิธีคือไม่ทำ การล้อมล่วงหน้าและไม่แจ้งให้คณะฯทราบผิดสัญญาที่เคยให้ไว้ โดยขุดรากและให้คนสวนนาไปปลูก บริเวณริมสวนป่า หน้าหอพระ คณะฯเห็นว่าต้นไม้ที่ย้ายมาอาจตายได้ จึงขอระงับการก่อสร้างชั่วคราว และให้บริษัท ซี พี ออลล์ ทาหนังสือ ชี้แจงและรับผิดชอบ ในการย้ายต้นไม้ระหว่างการก่อสร้าง บริษัท ซี พี ออลล์ได้ทำหนังสือ ที่สฟ.พธพ.02-112/2557 ลง วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขอรับผิดชอบและยินดีชดใช้ด้วยต้นไม้ศรีตรัง ที่มีอายุ 5 ปี สูง 3 เมตร ขึ้นไปจานวน 10 ต้น ทั้งนี้ บริษัท ซี พี ออลล์ได้นำต้นศรีตรังดังกล่าวมาส่งมอบชดใช้ให้คณะวิทยาศาสตร์แล้วในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 

 

9 กันยายน 2557 ระหว่างการก่อสร้าง ถึงตอนการเทคานคอดินของผนังอาคารร้านสะดวกซื้อ มีต้นประดู่เล็ก เส้นรอบวง 12 นิ้ว ที่อยู่นอกผังการก่อสร้างทางทิศใต้ ลาต้นอยู่ห่างผนัง 80 เซ็นติเมตรผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีฝ่าย บริหารพิจารณาร่วมกันย้ายออก เนื่องจากต้นไม้มีมีขนาดเล็กและมีโอกาสเติบโตสวยงามกว่าเมื่อล้อมย้ายไปปลูกที่ว่างใน สนามฟุตบอลเล็ก ตรงข้ามหน้าอาคารสตางค์ ในครั้งนี้คณะฯ ให้บริษัท ซี พี ออลล์ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำสัญญา การย้ายต้นประดู่เล็กอย่างถูกวิธี ไม่ให้ซ้ารอยกับการย้ายต้นอินทนิน ในครั้งแรก โดยเริ่มล้อมตั้งแต่วันที 9 กันยายน 2557 รอรากออก ตัดรากขุดย้ายไป เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นที่เรียบร้อย (เอกสารแนบ) ส่วนต้นหมากเขียวเล็กเส้นรอบวง 9-19 นิ้ว สูงกว่า 3 เมตร จำนวน 4 ต้น ซึ่งอยู่นอกเขตการก่อสร้าง ทางด้านหลังร้าน ใต้ต้นหาง นกยูง และอยู่ที่ลุ่มห่าง ผนังร้านประมาณ 1 เมตร ย้ายออกไปริมรั้วกำแพงถนนพระราม 6 ในที่เหมาะสมที่สุด แล้ว(ดังภาพ) 

 

7 ตุลาคม 2557 ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ย้ายไปปลูกที่ใหม่ทุกต้นรอด แตกยอด แตกใบให้เห็นแล้ว สามารถไปเยี่ยมชมต้นอินทนินที่หน้าหอพระ ต้นประดู่เล็กที่สนามฟุตบอลเล็กตรงข้ามอาคารสตางค์ ต้นหมากเขียว ริมรั้ว ถนนพระรามที่หก และต้นศรีตรังที่ บริษัท ซี พี ออลล์ ในนาม เซเว่น อิเลฟเว่น ชดใช้มาให้คณะฯ ที่หน้าหอพระฯ ส่วนหนึ่งและที่ริมทางเดินสนามหญ้า หลังตึกเคมี-หน้าตึก R นอกจากนั้นหลังการส่งมอบพื้นที่นอกเขตการก่อสร้าง ต้นสัก 2 ต้นก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และต้นหางนกยูงใหญ่ด้านหลังร้านสะดวกซื้อก็ไม่ถูกกระทบ จากผลการก่อสร้างแต่อย่างใด 

 

นายสุปรีชา จรูญศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร. 02-201-5013, 02-201-5829
15 ต.ค.2557

 

ผังร้าน 108Shopเดิม ก่อนจะก่อสร้างเป็น 7-ELEVEN
   
1. ต้นอินทนิน กลางผังก่อสร้าง 2.ต้นประดู่เล็กนอกเขตก่อสร้าง 80 เซ็นติเมตร
   
1. ต้นอินทนินที่ย้าย มาหน้าหอพระแตกใบ
2.ต้นประดู่ที่ล้อมย้ายมาปลูก สนามฟุตบอลเล็กตรงข้ามอาคารสตางค์ แตกใบ
   
การล้อมย้าย ต้นประดู่เล็ก อย่างถูกวิธี จากเขตก่อสร้างไปสนามฟุตบอลเล็ก 9-24 กันยายน 2557
   
   
ต้นหมาก : ย้ายมาปลูก ริมรั้วแนวถนนพระรามที่หก
เป็นต้นหมากที่อยู่นอกเขตก่อสร้าง แต่อยู่ห่างผนังกำแพงร้าน 108 Shop เดิม ประมาณ 1 เมตร
   
 

^ Go to top


 

ชี้แจงเรื่องการตัดแต่งต้นไม้ภายในคณะฯ

เรียน  อาจารย์  บุคลากร นักศึกษา และประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

 

ตามที่ได้มีผู้สงสัยในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ของคณะ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วระยะหนึ่งและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หลายท่านตั้งข้อสังเกตและคลางแคลงใจในการตัดแต่ง ด้วยเห็นว่าตัดแต่งจนเกินพอดีหรือไม่ หรือได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ ทางคณะฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

 

ในตัดแต่งต้นไม้ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วโดยยึดเหตุความจำเป็นเป็นสำคัญ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่หลายต้นแผ่กิ่งก้านครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง บางต้นโน้มเอียงมีโอกาสที่จะโค่น บางต้นมีเนื้อไม้ที่เปราะพร้อมจะร่วงหล่นได้ตลอดเวลา ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน เกิดลมพายุบ่อยครั้ง ทำให้ต้นไม้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะล้มและกิ่งก้านที่แผ่กระจายได้หักร่วงลงสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน รวมถึงอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนได้ และต้นไม้ที่มีทรงสูงบางต้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้า เหล่านี้เป็นเหตุผลหลักในการดำเนินการตัดแต่งดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมกรรมการคณะได้วางแผนในการตัดแต่งสามรูปแบบ คือ

1. ตัดแต่งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เปราะ พร้อมจะหักร่วงลงมาสร้างความเสียหายหรือเป็นอันตราย
2. ตัดแต่งเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ความเสียหายต่อระบบไฟ หรือตัวอาคาร
3. ตัดแต่งเพื่อควบคุมความสูงและเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม

 

ในการตัดแต่งนั้นเป็นไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความเหมาะสมของภูมิทัศน์ มิได้ตัดเพื่อทำลาย เว้นเสียแต่ต้นไม้บางต้นอยู่ในสภาพที่ยากต่อการฟื้นฟู เช่น ข้างในต้นเป็นโพรง เนื้อไม้ผุ  จึงจำเป็นต้องตัดทิ้ง ซึ่งได้ตัดทิ้งไปเพียงบางต้นเท่านั้น หากต้นใดที่สามารถเยียวยารักษาได้ก็ดำเนินการรักษาต่อไป

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะการสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ ทำให้เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจขึ้นกับประชาคมชาวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ ขอน้อมรับไว้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงในวาระต่อไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นแก่ทุกท่าน และคณะกรรมการฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการใดๆ ต่อไปในอนาคต โดยสามารถนำเสนอได้ที่ นายสุปรีชา จรูญศักดิ์ อีเมล์  supreecha.jar@mahidol.ac.th หรือ โทร. 0 2201 5013

 

การดำเนินการตัดแต่ง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ต้นหูกวางนั้น  ในอดีตเมื่อปี 2551 ได้มีการดำเนินการไปแล้ว  เมื่อเวลาผ่านไปต้นเหล่านั้นได้คืนสภาพที่เขียวชอุ่มดังที่เราได้เห็นก่อนที่จะมีการตกแต่งอีกครั้งในเวลานี้  การดำเนินการตัดแต่งครั้งนี้ก็ได้ริดทอนต้นไม้ตามรอยเก่าที่เคยทำมาก่อนหน้า  จึงไม่น่ากังวลว่าต้นไม้จะไม่กลับมาคืนสภาพอีกครั้ง

 

 

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อทุกท่านได้โปรดทราบ
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

ภาพเปรียบเทียบ การแต่งกิ่งไม้ใหญ่
การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่-กระทรวงต่างประเทศ-เคยนำเสนอที่ประชุม กรรมการคณะวิทย์แล้ว 2 ครั้ง
 
การตัดแต่งกิ่งไม้ ตามรอยเดิม ที่เคยตัดแต่ง เมื่อ 5 ปี ก่อน
   
ตัวอย่างการตัดแต่งต้นไม้ของ กทม. ผลการแตกกิ่งใบใหม่
   

เรื่อง งดการย้ายต้นลีลาวดี (ลั่นทม) หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
   

 

^ Go to top


ชี้แจงเรื่องต้นสักล้ม

^ Go to top