วัตถุประสงค์

  1. ให้ทุนด้านการศึกษาทุกระดับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. ให้ทุนด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของวิชาชีพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
  4. เพื่อส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ และการสังคมสงเคราะห์ หรือร่วมกับองค์กรการอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด