ช่องทางรับบริจาค

ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อทุนด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์