คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
รองประธานกรรมการ

นายพิฑูรย์ มณีไพโรจน์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
กรรมการและเหรัญญิก

นายคำรณ โชธนะโชติ
กรรมการและเลขานุการ