ประชุมการรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Activity Photo
7 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
โดยอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่น การสนับสนุนผลงานวิจัย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น คณบดีจึงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตาม MU-KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม 5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ พร้อมทั้งนำเสนอแผนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษา และการเปิดสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ การปรับตัวสู่อนาคต Digital Education /Digital Transformation เพื่อขับเคลื่อนความเป็น คณะวิทยาศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ในปี 2022 และจบการประชุมด้วยข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo
Activity Photo

เขียนข่าว : นางสาวปนิดา พยุหกฤษ
ตรวจสอบโดย : งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
ภาพข่าวโดย: นายนภาศักดิ์ ผลพานิช และ
งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564