Orders and Deliveries

Orders and Deliveries

ผู้ใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลองที่มีความประสงค์ต้องการสั่งสัตว์ทดลองเข้ามาเลี้ยงที่หน่วยสัตว์ทดลอง มีขั้นตอนดังนี้

1.  นักวิจัยแจ้งความประสงค์กับสัตวแพทย์เพื่อสำรองพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลอง

2. นักวิจัยสั่งสัตว์ทดลองกับทาง Vendors

3. ระบุให้ Vendors มาส่งสัตว์ที่หน่วยสัตว์ทดลองใน วันจันทร์ หรือ วันพุธ 

4. กรอก Animal request form (download here)

5. ส่งให้ที่สัตวแพทย์ ทาง Email (musc.iacuc1@gmail.com) หรือส่งด้วยตัวเองที่หน่วยสัตว์ทดลอง ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนที่สัตว์จะมาส่งที่หน่วยสัตว์ทดลอง 

6. เมื่อสัตว์ทดลองมาถึง จะต้อง Acclimatize ที่ห้องกักกันหน่วยสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลา 3-7 วัน จึงจะอนุญาติให้นักวิจัยใช้สัตว์ได้

 

ทั้งนี้นักวิจัยจะสามารถสั่งสัตว์ได้หลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น