สถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

Edit Content

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

 • เดือนตุลาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พศจิกายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • ธันวาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มกราคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มีนาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • เมษายน 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พฤษภาคม 2565 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2564-2565

Edit Content

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

 • เดือนตุลาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พศจิกายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • ธันวาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มกราคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มีนาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • เมษายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มิถุนายน 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กรกฎาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • สิงหาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings

Edit Content

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

 • เดือนตุลาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พศจิกายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • ธันวาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มกราคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มีนาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • เมษายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มิถุนายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กรกฎาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • สิงหาคม 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กันยายน 2563 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

กระบวนการทำงานของหน่วย

 • blueprint-หน่วยพัฒนาซอฟแวร์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
 • blueprint_กระบวนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์-SC3-200 งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
 • blueprint-หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

 • การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
Edit Content

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

 • ตุลาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พศจิกายน 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • ธันวาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มกราคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มีนาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • เมษายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พฤษภาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มิถุนายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กรกฎาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • สิงหาคม 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กันยายน 2562 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
Edit Content

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

 • มกราคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มีนาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • เมษายน 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • พฤษภาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • มิถุนายน 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กรกฎาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • สิงหาคม 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
 • กันยายน 2561 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์
Edit Content

SI POC

 • SIPOC-sosd-P6 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบ WebServer
  Click
 • SIPOC-sosd-software-62 กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน
  Click