อัตราค่าบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์

เครื่องที่มีเลขครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • PC
 • Laptop

เครื่องของนักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีเลขครุภัณฑ์

400 บาท/เครื่อง
 • PC
 • Laptop

เครื่องบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

600 บาท/เครื่อง
 • PC
 • Laptop

เครื่องบุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (โปรแกรมพื้นฐาน)

300 บาท/เครื่อง
 • PC
 • Laptop

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

ได้แก่ ออกสู่ระบบเครือข่ายไม่ได้, ติดตั้ง driver ของอุปกรณ์ต่างๆ, อื่นๆ ตามดุลพินิจของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี.

อัตราค่าบริการ

ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
 • ครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีเลขครุภัณฑ์ หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงในด้านการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการ

ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
 • ครื่องคอมพิวเตอร์นักศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการ

400 บาท/ครั้ง/ เครื่อง
 • เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการ

ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
 • การปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ทางโทรศัพท์และทางออนไลน์

อัตราค่าบริการทางวิชาการของหน่วยโสตทัศนูปกรณ์