RTEC Logo

RTEC Rubber Intelligence


     RTEC Rubber Intelligence เป็นโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลที่หาไม่ได้ทั่วไปของอุตสาหกรรมยางไทยและอุตสาหกรรมยางโลก เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นจะนำไปจัดทำบทวิเคราะห์เชิงลึกในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยียาง แต่ก็จะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยางและสิ่งแวดล้อมด้วย

บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง