RTEC Research


ยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

rubber

  โครงการวิจัยยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นงานวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อรถจักรยานยนต์ไทยให้มีความสามารถในการผลิตยางล้อ สำหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจัดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (รถยนต์/จักรยานยนต์ ไฟฟ้า) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

  RTEC ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลา 2 ปี โดยในปี 2565 นี้เป็นปีแรกของงานวิจัยซึ่งจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทไทยกับที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติชั้นนำ โดยเฉพาะในแง่มุมของความสามารถในการประหยัดพลังงานและการทนสึก สำหรับปีหน้า 2566 จะเป็นการดำเนินการร่วมกับบริษัทเอกชนไทยชั้นนำ ในการผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อการส่งออกไปขายในต่างประเทศ