RTEC Logo

ภาพข่าวและกิจกรรม RTEC


ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC)

   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห (หัวหน้าศูนย์ฯ) และ ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์ (นักวิจัย) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของเครื่องมือการทำวิจัย เพื่อมาใช้ต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

Activity RTEC Photo Activity RTEC Photo Activity RTEC Photo Activity RTEC Photo Activity RTEC Photo Activity RTEC Photo