คณะวิทย์ ม.มหิดล ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก Qingdao University of Science and Technology (QUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ณ ม.มหิดล ศาลายา

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี และศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิงเต่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Qingdao University of Science and Technology: QUST) นำโดย Prof. Shen Wenqing, Deputy Secretary of the Party Committee Prof. Zhang Shuhai, Dean of International College Prof. Yan Yehai, Dean of Polymer Science and Engineering College Prof. Du Junwei, Deputy Dean of Data Science College และ Prof. Shi Chenxu, Deputy Dean of Communication College และ Prof. Lin Zhiquan, Deputy Director of International Exchange and Cooperation Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1950 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความโดดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ จนได้รับสมญานามว่า “มหาวิทยาลัยการทหารหวงผู่ของอุตสาหกรรมยางพาราของจีน” อีกด้วย

การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ เป็นการพบปะเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การจัดโครงการนักศึกษาฝึกงาน และการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยียางที่มหาวิทยาลัยชิงเต่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ในปัจจุบัน ต่อเนื่องไปยังการขยายความร่วมมือด้านอื่น ๆ ในอนาคต

เขียนข่าว : นางสาวปัณณพร แซ่แพ
ตรวจสอบโดย : ศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
ภาพข่าวโดย : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บมาสเตอร์: นางสาวปัณณพร แซ่แพ
วันที่ 20 ธันวาคม 2566