ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.ช. รุ่น 5 บริจาคเงินหนึ่งแสนบาท เข้ากองทุนอาจารย์สตางค์ฯ

ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 5 นำโดย พลโท นพ. ประวิชช์ ตันประเสริฐ (ผอ. ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า) พญ. กรรณิการ์ ตันประเสริฐ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ) ศ.พญ. สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต (ภาควิชาจักษุวิทยา คณแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี) และ รศ. ดร.ช่อฟ้า ทองไทย (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์) นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาบริจาคเข้า กองทุน “ศาสตราจารย์เกียรติยศ สตางค์ มงคลสุข”

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดี และ ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมรับรอง วันที่ 21 มกราคม 2546 ณ ห้องรับรอง คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

Activity Photo Activity Photo