ประวัติศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

ศ.ดร. สตางค์  มงคลสุขศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นคณบดีท่านแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นปรมาจารย์ด้านอินทรีย์เคมี วัสดุธรรมชาติของไทย โดยเฉพาะการวิจัยด้านสมุนไพร ในยุคบุกเบิกของประเทศ นอกจากชื่อเสียงเกี่ยวกับผลงานวิจัยโดยตรงของท่าน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนมากแล้ว ท่านยังได้สร้าง “ตำนาน” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ประเทศ โดยได้จัดหาทุน ส่งให้นักศึกษาที่เรียนดีได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เจรจาหางบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิ/องค์กร/รัฐบาลต่างประเทศ และรัฐบาลไทย เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน อาคารวิจัย เครื่องมือวิจัยต่างๆ อันเป็นการวางรากฐานทางวิชาการ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย ตลอดจนบรรยากาศวิชาการ ที่เอื้ออำนวยให้เกิดผลงานวิจัยมากมาย ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งนอกจากท่านจะริเริ่มดำเนินการก่อตั้งแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีด้วย หน่วยงานที่ท่านริเริ่มและช่วยเหลือดำเนินการก่อตั้งเหล่านี้ ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตทั้งผลงานวิจัย และนักวิจัยให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข จึงเป็นผู้มีคุณูปการสูงยิ่ง แก่วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ