ช่องทางรับบริจาค

หากท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้คนไทยทั้งในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุมีสุขภาพสมอง สุขภาพทางใจ และสุขภาพทางกายที่ดีขึ้น รวมทั้งเกิดผลงานวิจัยที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ดีขึ้นแล้ว ขอความกรุณาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุน ศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากร ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล