ติดต่อกองทุน

กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400