งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมครั้งที่ 47 ประจำปี 2562

หัวข้อการประชุม “Research Innovation & Precision Medicine: Challenging Role for Physiologists” วันที่ 19–20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Read more

สัมมนาพิเศษ “พลังสมอง พลังชาติ” และปาฐกถา ประสพ รัตนากร ครั้งที่ 4

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล จงธรรมคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

Read more

สัมมนาพิเศษ “พลังสมอง-พลังชาติ” ประจำปี 2550 ครั้งที่ 2

การบรรยายพิเศษ ” พัฒนาสมอง พัฒนาชาติ ” โดย ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ฟังปาฐกถา ประสพ รัตนากร ครั้งที่ 2 เรื่อง “ดนตรี สุนทรีย์สมอง” โดย รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข

Read more

สัมมนาพิเศษ “พลังสมอง-พลังชาติ” ประจำปี 2547 ครั้งที่ 1

การบรรยายพิเศษ ” พัฒนาสมอง พัฒนาชาติ ” ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2547 ณ ห้อง N101 ตึกชีววิทยาใหม่ จัดโดย กองทุนศาสตราจารย์เกียรติยศ ประสพ รัตนากรฯ และคณะวิทยาศาสตร์ https://science.mahidol.ac.th/th/activity/dec47-1.php

Read more