Mahidol University

Faculty of Science


International Cooperation Division

Working Manual

คู่มือการประสานงานดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2559)

คู่มือสำหรับผู้ประสานงานดูแลชาวต่างชาติของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย นางสาวน้องนุช ประสมคำ นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ

วิถีใหม่แห่งการดูแลชาวต่างชาติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่ดูแลชาวต่างชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโดย นางสาวน้องนุช ประสมคำ นักวิเทศสัมพันธ์ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ

Flowcharts

ขั้นตอนการดำเนินงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ

ขั้นตอนสำหรับผู้ประสานงานดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการทุนสนุบสนุนอาจารย์/นักวิชาการ/อาคันตุกะจากต่างประเทศ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานดูแลอาจารย์/นักวิชาการ/อาคันตุกะจากต่างประเทศ (Visiting Professor) ของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการดำเนิงานเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานดูแลผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางปฏิบัติสำหรับการลงนามในเอกสารขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลต่างด้าว

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประสานงานดูแลนักศึกษาต่างชาติ ผู้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ สายสนับสนุน และอาคันตุกะ ของภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือ "ขอแจ้งชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารขอรับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลต่างด้าว"

SIPOC

ประสานงานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU/MoA) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประสานงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Inbound student)
ประสานงานการคัดเลือกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Outbound student)
ประสานงานการรับอาจารย์หรือนักวิชาการชาวต่างประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว
ประสานงานการจัดประชุมเจรจาแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ประสานงานการจัดประชุมวิชาการ/สัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ